POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO korytowska.pl.

§ 1
[DEFINICJE]

Ilekroć w Polityce używa się wymienionych poniżej i pisanych z wielkiej litery terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

ADMINISTRATOR – Sprzedawca;

FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna, tj. interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, tj. interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

KONTO – Usługa Elektroniczna, tj. zbiór zasobów oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz – jeżeli Klient wyraził na to zgodę – historia korespondencji informującej Klienta o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach dostępnych w Sklepie Internetowym;

POLITYKA – niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego;

REGULAMIN – Regulamin Sklepu Internetowego;

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: korytowska.pl;

SPRZEDAWCA – Anna Regimowicz-Korytowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANNA – GALERIA UBIORU ANNA REGIMOWICZ-KORYTOWSKA” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Garbary 78/3, 61-758 Poznań), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7821198248, REGON: 634178112;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2
[PRYWATNOŚĆ KLIENTÓW]

Sklep Internetowy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności odwiedzających go Klientów. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem Internetowym z zastrzeżeniem danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§ 3
[DOSTĘP DO SERWISU]

 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym wskazane jest założenie Konta zgodnie z Regulaminem.
 2. Formularz Rejestracji i Formularz Zamówienia zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości Klienta w celu realizacji Zamówienia. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko wskazanych rubryk formularzu.
 3. W celu informowania drogą elektroniczną o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach dostępnych w Sklepie Internetowym, sklep może zbierać zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przetwarzać dane osobowe Klientów i innych osób, które udzieliły zgody.
 4. Klienci zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta lub składania Zamówienia. aaaa

§ 4
[OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. We wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: galeria@korytowska.pl.
 3. W przypadku założenia Konta Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej i hasło, a w razie podania przez Klienta dodatkowych danych także imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, NIP.
 4. W przypadku złożenia Zamówienia Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności, NIP.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości o nowościach i produktach, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Klienta nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka wiadomości email o nowościach i produktach, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Odbiorcami danych osobowych są: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, urzędy skarbowe, kancelaria prawna, hostingodawca, podmioty świadczące usługi krawieckie, podmioty świadczące usługi księgowe i inni podwykonawcy związani ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W przypadku realizacji Zamówienia, Administrator będzie korzystał z danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży zawartej w wyniku złożenia Zamówienia, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji uprawnień dotyczących zwrotu lub reklamacji, wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości o nowościach i produktach, Administrator będzie korzystał z danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.
 10. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 11. Administrator może również przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 12. Osobie, które dane osobowe są przetwarzane przysługują  następujące prawa związane z przetwarzaniem:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych osobowych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych osobowych;
  2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody lub na podstawie umowy w systemach informatycznych Administratora;
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora;
  8. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą pisemną lub mailową na wskazane wyżej adresy. Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która występuje z żądaniem skorzystania ze swych praw. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Sprzedawcy na zapytanie Klienta, założenia Konta, złożenia Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz otrzymywania wiadomości o nowościach i produktach.

§ 5
[COOKIES]

 1. Na stronie Sklepu Internetowego stosowane są pliki „cookies” w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień „cookies” oznacza, iż odwiedzający ją wyraża zgodę na zapisanie plików cookies na swoim urządzeniu.
 2. Pliki „cookies” są to krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, na którym wyświetlana jest strona. Mogą być odczytywane przez Administratora oraz przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Google). „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików „cookies” można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
  – weryfikacji Klienta składającego zamówienie w Serwisie,
  – zapamiętania zawartości koszyka Klienta,
  – zapamiętania preferencji Klienta w zakresie korzystania z Serwisu.
 4. Na stronie Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 5. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego stronę.
 7. Strona Sklepu Internetowego posiada podpięte kody usługi Google Analitycs służące do zbierania danych statystycznych które pomagają udoskonalać witrynę. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.
 8. W ustawieniach przeglądarki internetowej istnieje możliwość uzyskania informacji, w jaki sposób zapobiec akceptowaniu nowych „cookies” przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych „cookies” oraz w jaki sposób całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików „cookies” na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu akceptowaniu plików „cookies” w danej przeglądarce.
 9. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych w plikach „cookies”, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi.
 10. W przypadku wyłączenia obsługi plików „cookies” zachodzi ryzyko, że niektóre funkcje lub usługi na stronie Sklepu Internetowego nie będą funkcjonować prawidłowo.

§ 6
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Strona Sklepu Internetowego może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 2. Polityka w żaden sposób nie narusza, ani nie ogranicza postanowień Regulaminu.
BACK TO TOP