Poniżej przedstawiamy Państwu Regulamin Sklepu Internetowego korytowska.pl, w którym znajdą Państwo m.in. zasady korzystania ze sklepu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu Internetowego, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem: galeria@korytowska.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół Sklepu Internetowego korytowska.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO korytowska.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY
 3. DEFINICJE
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem domeny _korytowska.pl prowadzony jest przez Annę Regimowicz-Korytowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ANNA – GALERIA UBIORU ANNA REGIMOWICZ-KORYTOWSKA” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Garbary 78/3, 61-758 Poznań), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7821198248, REGON: 634178112.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży lub Umowy Uszycia Ubrania na Miarę, a także do przedsiębiorców.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawartej przez Klienta i Sprzedającego.

§ 2
[DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY]

 1. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: galeria@korytowska.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48605698922
 3. Adres do korespondencji: ul. Garbary 78/3, 61-758 Poznań
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 49 1020 4027 0000 1402 0045 7192
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 – 15 od poniedziałku do piątku.

§ 3
[DEFINICJE]

Ilekroć w Regulaminie oraz w innych oświadczeniach składanych w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży używa się wymienionych poniżej i pisanych z wielkiej litery terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna, tj. interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, tj. interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 5. KODEKS CYWILNY („KC”) – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem;
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, tj. zbiór zasobów oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz – jeżeli Klient wyraził na to zgodę – historia korespondencji informującej Klienta o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach dostępnych w Sklepie Internetowym. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem podanego adresu poczty elektronicznej lub nazwy użytkownika oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie Konta prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy o prowadzenie Konta. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. Usunięcie Konta może nastąpić w szczególności poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2;
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: korytowska.pl
 11. SPRZEDAWCA –  Anna Regimowicz-Korytowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANNA – GALERIA UBIORU ANNA REGIMOWICZ-KORYTOWSKA” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Garbary 78/3, 61-758 Poznań), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7821198248, REGON: 634178112;
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 13. UMOWA USZYCIA UBRANIA NA MIARĘ – umowa o dzieło zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w odniesieniu do produktu nieprefabrykowanego, wykonanego na podstawie indywidualnego zlecenia Klienta w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb;
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

§ 4
[USŁUGI ELEKTRONICZNE]

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto wraz z Formularzem Rejestracji;
  2. Formularz Zamówienia.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Utworzenie Konta jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących (trzech) warunków:
  1. wypełnienie Formularza Rejestracji;
  2. kliknięcie pola „Zarejestruj się”; oraz
  3. otrzymanie potwierdzenia utworzenia Konta przesłanego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Klienta, tj.: adres poczty elektronicznej i hasło. Po zarejestrowaniu profil można uzupełnić o imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby wystawienia faktury, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie następujących (trzech) kolejnych warunków:
  1. wypełnienie Formularza Zamówienia;
  2. kliknięcie pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego);
  3. otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia przesłanego na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W razie potrzeby wystawienia faktury, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Opcjonalnie możliwe jest wskazanie adresu do doręczeń.
 5. Klient podczas korzystania z Usług Elektronicznych zobowiązany jest do:
  1. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  4. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej;
  5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego do użytku własnego.
 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego jest konieczne spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript oraz akceptująca pliki cookies;
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adresy wskazane w § 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótkie uzasadnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego przez osoby trzecie, co może wywoływać nieprzewidziane zmiany jego funkcjonowania.
 9. W celu zminimalizowania ryzyk, o których mowa w ust. 7 użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego powinien korzystać wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosować programy antywirusowe, antyspamowe oraz inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo w sieci, unikać otwierania wiadomości oraz załączników do nich, jeżeli ich pochodzenie nie jest znane bądź pewne (nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów), zapoznawać się z treścią przesyłanych alertów dotyczących pojawiających się zagrożeń.

§ 5
[WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY]

 1. Produkty w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, kolorze, rozmiarze itp. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 2. Informacje o produktach w Sklepie Internetowym takie jak ich opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 KC, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. W celu zawarcia Umowy Uszycia Ubrania na Miarę należy skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą pod numerem telefonu lub adresem e-mail.
 4. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja zamówienia złożonego w dni wolne od pracy rozpocznie się w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone, a w razie wyboru przez Klienta płatności przelewem – po wpływie ceny na konto Sprzedawcy.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie Regulaminem i złożonym Zamówieniem.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawiera również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Jeżeli Zamówienie dotyczy dostawy Produktu poza terytorium Polski, Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera informację o kosztach dostawy oraz informację o całkowitej kwocie do zapłaty. Dopiero po zaakceptowaniu tej kwoty przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki oraz – w przypadku dostaw na terenie Polski – koszt dostawy.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz zaakceptowany przez Klienta koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

§ 6
[SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT]

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, tj.:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  2. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  3. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj. bank: PKO BANK POLSKI, numer rachunku: 49 1020 4027 0000 1402 0045 7192.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu na adres elektroniczny podany przez Klienta. W takim przypadku Umowa Sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu ani zwrotu kosztów.

§ 7
[KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY]

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. odbiór osobisty;
  2. przesyłka pocztowa po dokonaniu przelewu,
  3. przesyłka pocztowa za pobraniem;
  4. przesyłka kurierska, po dokonaniu przelewu,
  5. przesyłka kurierska za pobraniem
 2. Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposób dostawy i koszty wysyłki”.
 3. Klient, który nie odebrał w wyznaczonym terminie Produktu wysłanego przez Sprzedawcę przesyłką pobraniową pocztową lub kurierską ponosi koszt przesyłki w wysokości 25 zł.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca uprawniony jest wezwać Klienta do zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 5. Wysyłka Produktu rozpocznie się w ciągu 5-14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku gdy Zamówienie obejmuje Produkty o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany przez Sprzedającego termin.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

§ 8
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien złożyć reklamację.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 7. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Do zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsument jest zobowiązany dołączyć reklamowany Produkt.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 10. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub odbioru Produktu przez Klienta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tejże Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania tegoż oświadczenia.

§ 10
[WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 9 Regulaminu nie przysługuje Klientowi, który:

 1. zawarł Umowę Uszycia Ubrania Na Miarę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. zawarł umowę, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. zawarł umowę o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 11
[SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także w sytuacji, kiedy ze względu na swój charakter Produkt ten nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument powinien odesłać niezwłocznie Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 12
[DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES]

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. obsługa zapytań kierowanych przez Klienta nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. wysyłka wiadomości email o nowościach i produktach, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Sprzedawcy na zapytanie Klienta, założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub otrzymywania za zgodą wiadomości o nowościach i produktach.
 5. Sprzedawca podejmuje wszelkie adekwatne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas zakładania Konta i składania Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy wykorzystuje technologię plików cookies.
 7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego dostępnej pod adresem korytowska.pl.

§ 13
[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ]

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ]

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści dostępnych na stronach Sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia założenie Konta, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed założeniem Konta lub złożeniem Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____________
BACK TO TOP